Sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době

Sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době

Posláním skautingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství, a tím přispět ke zlepšení světa.

Víc, než kde jinde rezonují tyto životní principy a hodnoty na místech, kde se zrodil český skauting, v okolí hájovny na Orlovech u Humpolce. Hájovnu obýval počátkem 20. století lesní správce pan Stránský. Jeho zetěm se stal středoškolsky profesor tělocviku A. B. Svojsík (1876-1938), který se v létě 1911 vypravil do Anglie seznámit s novým hnutím mládeže – skautingem. Vrátil se plný nadšení a osvojené poznatky začal na tomto místě uvádět v život. Napsal první příručku „Základy junáctví“ a v létě 1912 uspořádal první skautský tábor.

Heslo skautů zní: „Buď připraven!“. Proto jsme byli před plánovanou rekonstrukcí hájovny osloveni, abychom provedli průzkum dřevěných konstrukcí staveb a zjistili rozsah případných škod napáchaných dřevokazným hmyzem či houbou. Závěry průzkumu jsou velmi příznivé a rozhodnutí předcházet opravám preventivní údržbou velmi moudré. Nejenom v tomto nám mohou být skauti inspirací a příkladem.