Služby

Prevence degradace dřeva

Předcházejte opravám pravidelnou údržbou

Dřevěné konstrukce jsou ohrožené působením biotických škůdců. V průběhu času se v každé konstrukci krovu mohou postupně vytvářet a objevovat různé defekty a poruchy. Lze jim však předcházet pravidelnou údržbou a včasným odhalením. Odkládání preventivní údržby může v krátké době způsobit významné poruchy a postupně až havarijní stav. Mezi hlavní příčiny degradace patří zejména výrazné zvýšení vlhkosti v konstrukci či v půdním prostoru zatékáním srážkové vody při poruchách střešního pláště, vzlínáním kapilární vody, nebo kondenzací vzdušné vlhkosti při nedostatečném odvětrávání.

Biotičtí škůdci

Důsledkem tohoto stavu je obvykle napadení konstrukce biotickými škůdci, především plísněmi a dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Je-li vzniklá situace řešena neprodleně po jejím zjištění, obvykle se lze vyhnout nákladným opravám dřevěných konstrukcí.

Dřevokazný hmyz

Mezi nejznámější druhy dřevokazného hmyzu patří tesařík krovový, červotoč proužkovaný a umrlčí, hrbohlav parketový, pilořitka velká a dřevokazní mravenci. Lze je rozpoznat např. podle tvaru výletového otvoru. Typické otvory červotočů mají průměr 1,5 – 2,5 mm, u tesaříků pak 5 – 8 mm. Největší škody způsobují larvy dřevokazného hmyzu, prokousávají se totiž dřevem i několik let; larva tesaříka krovového např. 2-10 let. Larvy ve dřevě vydávají charakteristický vrzavý zvuk. V okolí výletových otvorů se objevují hromádky požerové drti. Napadené dřevo postupně ztrácí svou pevnost, a nakonec se rozpadá až na prach.

Dřevokazné houby

Velké nebezpečí pro dřevěné konstrukce představují také dřevokazné houby. Spolehlivým indikátorem napadení dřeva houbou je změna zbarvení dřeva, úbytek hmotnosti a přítomnost houbových vláken ve dřevě. V našich podmínkách se můžeme v dřevěných konstrukcích nejčastěji setkat s dřevomorkou domácí, konioforou sklepní, trámovkou, nebo pornatkou Vaillantovou. Přítomnost dřevokazných hub a hmyzu ve stavbě nikdy není radno podceňovat.

 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.

Zobrazit
Inspekce nemovitostí

Prevence je lepší než nákladné opravy

Systematickou kontrolou a údržbou krovu je možné předejít vážným poruchám střechy i nákladným opravám. Doporučujeme stav střešní krytiny a konstrukce krovu pravidelně dozorovat, optimálně po delším deštivém období, kdy se nejlépe zjistí a lokalizují případné netěsnosti střešního pláště. Provádění pravidelných prohlídek včas zachytí nežádoucí jevy a odhalí přítomnost škůdců i naprostou většinu poruch a podmínek příznivých pro jejich rozvoj. Poruchy nejsou věcí náhody a vždy je lepší provést preventivní opatření, než řešit složité opravy.

Správný čas je právě teď

Objeví-li se v konstrukci nějaký problém - defekt, deformace, napadení, degradace, dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, plísně, zvýšená vlhkost, zatékání – je třeba jej řešit bezodkladně.

Práce v podkroví je náročná a složitá, prostory jsou často znečistěné, nevětrané, neosvětlené a pro pohyb nebezpečné. Nemáte-li zkušenosti ani čas na pravidelné kontroly, vložte své starosti na naše bedra. Krov vám zdarma prohlédneme a navrhneme optimální řešení. Čím dřív začnete jednat, tím menší budou náklady.

Vizuální průzkum

Než přistoupíme k jakýmkoli opatřením, provedeme šetrný a důkladný vizuální průzkum všech přístupných částí dřevěných konstrukcí, čímž objevíme případné biotické poškození a jeho příčiny. Změříme vlhkost dřeva, provedeme průzkum poškození, vad a poruch a prověříme a zdokumentujeme veškerá viditelná mechanická poškození jednotlivých konstrukčních prvků. Na základě průzkumu připravíme pro investora detailní postup prací a cenovou nabídku.

Speciální diagnostika

V situacích, kdy to bude nutné, doporučíme specialistu na diagnostiku, který odhalí i skryté vnitřní vady a určí přesný rozsah a stupeň celkového poškození, přechod mezi zdravou a narušenou částí a fyzikální vlastnosti poškozených prvků. Zpráva z diagnostiky dendrologa je klíčovým podkladem pro projektovou dokumentaci v případě, kdy některé prvky ztratily své mechanické vlastnosti a je třeba provést tesařské zásahy do konstrukce.

Povinností každé vyspělé lidské společnosti je chránit historické dřevěné konstrukce pro další generace jako vzácnou součást našeho kulturního dědictví. Nejdřív je ale musíme pozorovat, dokumentovat a učit se jim porozumět. Stačí jen pozorně vnímat a číst informace o stavbě, době jejího vzniku a lidech, kteří ji postavili.

 

 „Všem částem stavebního díla škodí nejvíce lidská nedbalost a nedostatek péče.“

Leon Battista Alberti (italský umělec a stavitel, 15. stol.)

 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.

Zobrazit
Vyčištění konstrukcí

Každý krov může být v té nejlepší kondici

Jako se učíme chovat ohleduplně k přírodě a jejím zdrojům, měli bychom stejně šetrně přistupovat ke stavbám a jejich tajuplným zákoutím. Cena dřeva strmě stoupá, jeho kvalita však jde dolů, proto záleží jen na nás, jak vážně vezmeme odpovědnost za svůj dům a stavitelské dědictví předků a jak dlouho bude bezproblémově sloužit.

Prostor krovu není smetiště

To, že se na půdu nevodí návštěvy, neznamená, že se z ní může stát skladiště všeho nepotřebného, co nám v životě překáží a zavazí. Půdní prostory musí být udržovány v čistotě. Povrch dřeva nesmí být zabedněný, zasypaný v suti, zanesený nečistotami, holubím trusem a prachem. Zanedbané a znečištěné konstrukce jsou výrazně náchylnější k napadení dřevokazným hmyzem a houbami. 

Začíná to úklidem

Pořádek a čistota a přístupnost konstrukce krovu jsou klíčové z hlediska požární bezpečnosti, správné funkce a dlouhé životnosti konstrukce a také kontroly poruch. Přístupné musí být zejména pozednice, vazné trámy, dolní zhlaví krokví a vazeb a riziková místa zatékání srážkové vody (úžlabí a nároží, světlíky, průchody krytinou, komíny a instalace, hřeben střechy atd.).

Půdní prostory by měly být dostatečně větrány, je ale nutné zamezit přístupu ptáků (zejména holubů). Trus a organické zbytky ptáků mohou při dlouhodobém působení výrazně přispět k degradaci dřeva. Doporučujeme provést jednou za rok generální úklid půdy včetně očisty krovu od pavučin a prachu průmyslovým vysavačem.

Šetrně a důsledně

Čištění dřevěných konstrukcí provádíme výhradně pomocí suchých procesů – jemné kartáčování rýžovým kartáčem, čištění průmyslovým vysavačem, aby nedošlo k znehodnocení povrchu historického dřeva a stop po ručním opracování. V situacích, kdy je to nezbytné a přípustné s ohledem na zachování trasologických a montážních stop souvisejících s prací tesařů, epigrafických nápisů, datací apod., odstraníme nesoudržnou požerovou vrstvu na zdravou dřevní hmotu sekerou, loupákem, nebo pořízem.

 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.

Zobrazit
Chemická ochrana

Nechte si svůj krov hýčkat

Povrchová chemická ochrana dřevěných konstrukcí je racionální, šetrnou a účinnou metodou, jež vyřeší problém s dřevokazným hmyzem a zajistí zachování funkčního stavu konstrukce. Pro komplexní chemickou ochranu dřeva před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi používáme bezbarvé insekticidní a fungicidní přípravky značky Bochemit s potvrzenou 100% účinností, které nemění vzhled ani charakter dřevěných konstrukcí.

Pro konkrétní situaci

Každý přípravek doporučujeme s ohledem na optimální řešení v závislosti na aktuální situaci a stavu dané konstrukce. Účinnou látku na povrch dřevěných prvků nanášíme technologií vysokotlakého airless stříkání. Biocidní přípravek s insekticidním i fungicidním účinkem aplikujeme ve dvou vrstvách s dodržením technologické přestávky dle technického listu výrobce. Postupujeme s vysokou pracovní morálkou tak, aby byla ošetřena všechna přístupná místa včetně spojů a výsušných trhlin, které jsou častým místem napadení. Tento způsob nanesení chemické směsi lze použít pro jakékoli povrchově aplikované ošetření dřevěných konstrukcí. S ohledem na nízkou propustnost dřeva tato metoda nezajišťuje likvidaci larev hlouběji pod povrchem. K jejich úhynu dochází až při kontaktu s biocidem. Účinná látka proniká do 3 mm od povrchu dřeva.

A dřevokaz má utrum

Chemickou ochranu provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále s ČSN EN 16636 Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence, ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva Část 1: Chemická ochrana a ČSN EN 370 Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium Punctatum L. aj. Používání chemických ochranných prostředků na dřevo vyžaduje důkladnou znalost problematiky ochrany dřeva. Biocidní prostředky na ošetření dřeva mohou při aplikaci poškozovat zdraví při nadýchání a požití, dráždit pokožku a sliznice. Smí s nimi nakládat pouze specialista v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., a to způsobem zabraňujícím ohrožení zdraví osob, zvířat, poškození majetku a životního prostředí. Odborný pracovník, který ošetření provádí, musí být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti.

Na provedenou povrchovou chemickou ochranu dřevěných konstrukcí poskytujeme záruku v délce trvání 5 let od provedení aplikace. Není-li konstrukce ošetřena krycím nátěrem chránícím povrch dřeva proti vzniku trhlin, doporučujeme pravidelné kontroly a dodatečné ošetření nově vzniklých trhlin po 5–7 letech.

Postup realizace:

 • Prohlídka přístupných dřevěných konstrukcí objektu
 • Návrh sanačních opatření a vytvoření cenové nabídky
 • Příprava sanovaného prostoru (vyklizení, technická příprava, aj.)
 • Očištění napadených dřevěných prvků
 • Chemická sanace dřeva vhodně zvoleným přípravkem
 • Vypracování závěrečné zprávy s podrobným popisem realizace včetně přiložené fotodokumentace
 • Opatření konstrukce štítkem osvědčujícím provedené ošetření včetně informací o termínu provedení, účinné látce, způsobu její aplikace a doporučení další kontroly

 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.

Zobrazit
Obnova památek

Nebuďte v tom sami

Koupili jste nebo zdědili kulturní památku, vlastníte historicky hodnotný objekt, který není v dobrém stavu, a nevíte si rady s jeho opravou? Obraťte se na nás, staneme se vašim průvodcem procesem obnovy a poskytneme vám kvalifikovanou metodickou pomoc. Zachránili jsme před bezprostředním zánikem řadu památkových objektů v havarijním stavu. Cestu, na kterou se vydáváte, jsme sami mnohokrát prošli. Provedeme vás všemi úskalími procesu obnovy památkového objektu.

Spolu to zvládneme

Komunikujeme s pracovníky památkové péče, spolupracujeme s odborníky na průzkumy staveb, s architekty a projektanty a zkušenými řemeslníky, kteří se specializují na obnovu památek. Známe platnou legislativu, rozumíme tradičním postupům, máme bohaté zkušenosti s původními materiály.

Při obnově památek ctíme principy šetrnosti a citlivosti, klademe důraz na zachování autenticity stavby a ochranu jejich kulturněhistorických hodnot v kontextu místa, do něhož je zasazena.


S čím se na nás můžete obrátit:

 • Prohlášení objektu kulturní památkou
 • Předprojektová příprava – zajištění průzkumů
 • Příprava podkladů a vyžádání závazného stanoviska
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Příprava a podání žádostí o dotace na obnovu památek
 • Komunikace s příslušnými orgány památkové péče a organizace kontrolních dnů


 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.


Zobrazit